Kierunki przyszłości na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej!

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej wprowadza nowe kierunki przyszłości – Energetykę cieplną oraz BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, który w tym roku obchodzi 70-lecie stawia na praktyczne wykształcenie, które spełnia oczekiwania pracodawców, poszukujących specjalistów w zakresie nowych technologii budownictwa czy technologii wykorzystujących źródła odnawialne.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej oferuje aż dziewięć kierunków studiów! Wśród nich są studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Należą do nich: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza, Inżynieria środowiska, Leśnictwo oraz nowo powołane kierunki, które rozpoczną się w kolejnym roku akademickim – Energetyka cieplna oraz BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku.

Skąd pomysł na wprowadzenie kierunków służącym technologiom przyszłości? Uczelnia śledzi trendy rynku pracy, dzięki czemu tworzy ofertę dostosowaną do potrzeb przyszłych pracodawców. Przykładem jest nowatorski kierunek BIM (Building Information Modeling), który staje się niezbędnym elementem całego procesu budowlanego. Przydaje się zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji zadania, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie procesem budowy.

– Sektor budowlany w coraz większym stopniu dostrzega korzyści płynące z technologii BIM. W najbliższych latach znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym zakresie – podkreśla Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, który wyjaśnia także znaczenieEnergetyki cieplnej (kolejnego, nowego kierunku). – Kierunek ten jest atrakcyjny ze względu na uprawnienia zawodowe: budowlane, instalacyjne. Dzięki niemu też łatwiej będzie uzyskać certyfikat do realizacji prac w zakresie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże. Od kilku lat obserwuje się silny rozwój technologii wykorzystujących źródła odnawialne oraz pro-ekologicznych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tendencja ta będzie rosła.

Energetyka cieplna zapewnia wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Absolwenci otrzymają interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. W ramach kierunku są dwie specjalności: Technologie energetyczne oraz Chłodnictwo i klimatyzacja.

Oba kierunku zostaną uruchomione w roku akademickim 2021/2022.

Co ma jeszcze do zaoferowania jedna z największych uczelni technicznych w północno-wschodniej Polsce? Jak Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej współpracuje z biznesem?

– Wyróżniamy się bardzo dobrą kadrą akademicką i dużą różnorodnością kierunków studiów. Nasze doświadczenie to istotna wartość, która ma przełożenie na nasze wyniki – możemy się pochwalić kategorią A w dziedzinie nauki – podkreśla Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk.–Studia na WBiNŚ dają dobry zawód, który zapewnia interesującą pracę nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Przy tworzeniu wszystkich programów studiów brano pod uwagę tendencje na rynku pracy oraz przede wszystkim – opinie interesariuszy, czyli instytucji i przedsiębiorców, współpracujących z naszym wydziałem. Potencjalni pracodawcy (Rada Programowa WBiNŚ) uczestniczą w opiniowaniu oferowanych przez wydział programów studiów. Relacje z przedsiębiorcami dają też inne korzyści. Studenci korzystają z praktyk, wyjazdów studyjnych i staży, podczas których weryfikują swoje umiejętności i poznają firmy „od środka”. Dzięki temu często otrzymują ofertę pracy, jeszcze w trakcie studiów.

Poza doświadczoną kadrą wykładowców oraz interdyscyplinarną ofertą studiów, uczelnia może pochwalić się świetnym zapleczem dydaktycznym. Studenci WBiNŚ uczestniczą w zajęciach typowo praktycznych, podczas których mają dostęp do sprzętu i aparatury w bardzo dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach badawczo-dydaktycznych. Korzystają ze specjalistycznego oprogramowania. W trakcie studiów nabywają też tzw. kompetencje miękkie. Wydział stawia bowiem na umiejętność pracy w zespole, krytycznego doboru informacji, prezentacji własnych projektów i rozwiązań oraz dyskusji na tematy techniczne.

Studia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku to przede wszystkim kierunki inżynierskie, po ukończeniu których studenci uzyskują tytuł inżyniera. Oferta wydziału jest bardzo wszechstronna, a każdy z kierunków ma potencjał do rozwoju naukowego i pozwala studentom zdobyć wykształcenie, które jest atrakcyjne na rynku pracy.

Rekrutacja na studia rusza 1 czerwca 2021r. Cała rozmowa z Dziekanem Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Michałem Bołtrykiem oraz informacje o rekrutacji na stronie internetowej: https://pb.edu.pl/studiujnapb/2021/05/28/kierunki-przyszlosci-energetyka-cieplna-i-bim/

Dodatkowe informacje na temat nowatorskich kierunków – Energetyka cieplna oraz BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku, uruchamianych w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej:

Energetyka cieplna

Absolwenci tego kierunku zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. W ramach specjalności Technologie energetyczne - absolwent uzyskuje kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska. W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja - absolwent uzyskuje kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Nabyta wiedza oraz umiejętności umożliwią absolwentowi staranie się o uzyskanie uprawnień budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, uzyskanie certyfikatu umożliwiającego realizację prac dotyczących urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w podstawowym zakresie.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego. Kwalifikacje absolwentów są dostosowane do wymogów coraz trudniejszego rynku pracy, krajowego i europejskiego, stanowią podstawę do podjęcia własnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz łatwą adaptację w innych branżach zawodowych.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże w całej Polsce, w tym także w województwie podlaskim zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Od kilku lat obserwuje się silny rozwój technologii konwersji energii w tym wykorzystujących źródła odnawialne oraz rozwoju pro-ekologicznych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dotychczasowe systemy pracujące w tym zakresie wymagają modernizacji lub wręcz zastąpienia nowymi spełniającymi obowiązujące restrykcje dotyczące wykorzystania energii pierwotnej oraz oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z tym należy się spodziewać, że w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowe bardziej ekologiczne i bardziej ekonomiczne rozwiązania.

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku

BIM (Building Information Modeling) staje się niezbędnym elementem całego procesu budowlanego związanego z cyklem życia obiektu. BIM przydaje się zarówno na etapie projektowania (daje możliwość uzyskania dokumentacji projektowej wyższej jakości i zaprojektowania obiektu w większym stopniu odpowiadającemu celom inwestora), jak też i faktycznej realizacji zadania, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie procesem budowy (zarządzanie harmonogramem, rozliczeniami itp.). BIM daje też możliwość wykorzystywania zbioru zgromadzonych informacji w celu realizacji przeglądów, wymian, napraw lub planowania przebudowy, a zatem jest przydatny do zarządzania gotowym obiektem budowlanym, ułatwiając eksploatację, utrzymanie czy modernizację. Generalni wykonawcy w sektorze budowlanym w coraz większym stopniu dostrzegają korzyści płynące z technologii BIM. W najbliższych latach wzrośnie znacząco zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników charakteryzujących się umiejętnościami z zakresu BIM.

Absolwent studiów drugiego stopnia przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, deweloperskich, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, instytucjach publicznych oraz innych jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.


Drukuj  

Related Articles